C C C C A+ A A- X

Деловодства

Деловодство

Работно време

  • Работно време с граждани: От понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Етаж: 2 Tелефон: 0596 / 22 072 e-mail: delovodstvo@court-pomorie.org Деловодството обработва гражданскии и наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Деловодството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове и други документи след подаване на писмена молба. Деловодството изпълнява и функциите на служба Регистратура. В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове и др. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер на дело и година.

Анна Янкова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_yankova@court-pomorie.org

Атанаска Желева

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_zheleva@court-pomorie.org

Иванка Мерджанова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

i_merdzhanova@court-pomorie.org

Архив

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд ПОМОРИЕ. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД; - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън архива.

Руска Кирова

съдебен деловодител

Етаж: 1

0596 / 24 442

Бюро „Съдимост”

Работно време

  • Работно време с граждани: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община ПОМОРИЕ/, които са: Осъдени от български съдилища; Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК); Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК). Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив; Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

Руска Кирова

съдебен деловодител

етаж 1

0596 24 442

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация