C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Нася Япаджиева

Адм. ръководител - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ

етаж 2

0596 23 134

Районни съдии

Димитър Димитров

Районен съдия

етаж 2

0596 22 340

Ивайло Бъчваров

Районен съдия

етаж 2

0596 22 340

Съдия по вписванията

Васил Митев

Съдия по вписванията

етаж 1

0596 22 471

Държавен съдебен изпълнител

Теодора Петрова

Държавен съдебен изпълнител

Етаж: 1

0596 22 471

sis@court-pomorie.org

Административен секретар

Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда. Управлява съдебната сграда, като следи за състоянието на помещенията и инвентара в тях и организира поддръжката им, за което докладва на председателя; планира и организира всички дейности по поддържането на съдебната сграда. Организира връзките с други органи и институции. Организира изготвянето на проекта за бюджет на съда. Контролира събирането на таксите и реализирането на вземания на съда. Организира снабдяването и оборудването на съда. Организира въвеждането и поддържането на информационни системи в съда. Организира събирането и обобщаването на статистическа информация. Извършва проучвания и формира препоръки за административни, организационни и процедурни промени.

Гавраил Бачев

Административен секретар

Етаж: 2

0596 22 141

Главен счетоводител

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите и служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.

Милена Митева

Главен счетоводител

Етаж: 2

0596 22 141;0596 / 22 072

Системен администратор

Иванка Тодорова

Системен администратор

етаж 1

0596 22 471

Регистратура /изпълнява се от Деловодство/

Работно време

 • От понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Етаж: 2 Tелефон: 0596 / 22 072 e-mail: delovodstvo@court-pomorie.org Деловодството обработва гражданскии и наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Деловодството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове и други документи след подаване на писмена молба. Деловодството изпълнява и функциите на служба Регистратура. В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове и др. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер на дело и година.

Анна Янкова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_yankova@court-pomorie.org

Атанаска Желева

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_zheleva@court-pomorie.org

Иванка Мерджанова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

i_merdzhanova@court-pomorie.org

Деловодство

Работно време

 • Работно време с граждани: От понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Етаж: 2 Tелефон: 0596 / 22 072 e-mail: delovodstvo@court-pomorie.org Деловодството обработва гражданскии и наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Деловодството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове и други документи след подаване на писмена молба. Деловодството изпълнява и функциите на служба Регистратура. В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове и др. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер на дело и година.

Анна Янкова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_yankova@court-pomorie.org

Атанаска Желева

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_zheleva@court-pomorie.org

Иванка Мерджанова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

i_merdzhanova@court-pomorie.org

Съдебни секретари

Работно време

 • Работно време с граждани: от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване
В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.

Валентина Атанасова

съдебен секретар

Етаж: 2

0596 22 072

Димитрина Симеонова

съдебен секретар

Етаж: 2

0596 22 072

Йовка Тодорова

съдебен секретар

Етаж: 2

0596 22 072

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

 • Работно време с граждани:
 • от понеделник до петък
 • - преди обяд от 9.00 ч. до12.30 часа
 • -спед обяд от 13:00 ч. до 17:00 часа

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Атанаска Павлова

Съдебен деловодител в СИС

Етаж: 1

0596 22 471

sis@court-pomorie.org

Бюро „Съдимост”

Работно време

 • Работно време с граждани: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община ПОМОРИЕ/, които са: Осъдени от български съдилища; Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК); Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК). Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив; Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

Руска Кирова

съдебен деловодител

етаж 1

0596 24 442

Архив

Работно време

 • Работно време с граждани: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд ПОМОРИЕ. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД; - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън архива.

Руска Кирова

съдебен деловодител

Етаж: 1

0596 / 24 442

Служба по Вписванията

Работно време

 • От понеделник до петък
 • -преди обяд от 10:00ч. до 12.30ч.
 • -след обяд от 13:00ч. до 15:00ч.

Златка Анестиева

главен специалист

етаж 1

0596 22 533

Мария Аладжова

старши специалист

етаж 1

0596 22 533

Център за медиация

Какво е "Медиация"?

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска 101, етаж 1, стая 105 Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес: За Окръжен съд - Бургас: judge@os-burgas.org За Районен съд - Бургас: rsyd_burgas@abv.bg

Ани Цветанова

Координатор/Съдебен секретар в Окръжен съд Бургас

Окръжен съд Бургас етаж 2, стая 49

тел:056 879 462

Христина Димова

Координатор/Завеждащ служба "Гражданско деловодство" в Районен съд Бургас

Районен съд Бургас, етаж 3, стая 20

тел: 056 878 863

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация